جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری قارچ شناسی پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری قارچ شناسی پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی عمومی، قارچ شناسی پزشکی، تک یاخته شناسی، جنین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و چهل و یکم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از موارد ذيل مشمول حقوق کشورها در تنگه هاي بين المللي است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) آزادي عبور ترانزيت هواپيماها براي همه کشورها
2) آزادي عبور ترانزيت کشتي ها براي همه کشورها
3) موارد 1 و 2
4) هيچ کدام

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري -
... بیشتر