جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیک پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیک پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هشتاد و یکم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر اثرات تيمارها و محيط داراي خاصيت ضرب پذير باشند ولي يک مدل جمع پذير براي تجزيه آماري مشاهدات به کار رود، واريانس خطاي آزمايشي و دقت آزمايش به ترتيب چگونه تغيير خواهند کرد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کوچک - زياد
2) کوچک - ثابت
3) بزرگ - ثابت
4) بزرگ - کم
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه
... بیشتر