جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / فیزیولوژی کتاب هدیه دهید

فیزیولوژی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فیزیولوژی (3)، بیوشیمی (1)، زیست شناسی جانوری (2)، زبان عمومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و بیست و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از کرم هاي زير در شيردان زندگي مي کند؟  سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) نماتوديروس    
2) ديکتيوکولوس
3) تريشوريس
4) همونکوس
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – محل زندگي گونژيلونما پولکروم در کدام گزينه صحيح شرح داده شده است؟    
1) نگاري  
... بیشتر