جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / فیزیولوژی ورزش کتاب هدیه دهید

فیزیولوژی ورزش

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: فیزیولوزی پزشکی (انسانی) (3)، بیوشیمی عمومی (2)، تغذیه و متابولیزم (2)، فیزیولوژی ورزشی (2)، آناتومی و کینزیولوژی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و بیست و هشتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در يک روش نمونه گيري،‌ احتمال انتخاب هريک از افراد جامعه در نمونه مشخص نيست. اين نوع نمونه گيري چه ناميده مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تصادفي ساده  
2) تصادفي سيستماتيک
3) خوشه اي
4) غيراحتمالي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به طور تقريبي چند درصد از داده ها در يک توزيع
... بیشتر