جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / فیزیوتراپی کتاب هدیه دهید

فیزیوتراپی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: بیومکانیک 1 و 2 و 3 (2)، الکتروتراپی 1 و 2 (2)، ارزشیابی و اندازه گیری (1)، ارتزو پروتز (1)، تمرین درمانی 1 و.2 و 3 (3)، فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب، داخلی 1 و 2 (قلبی، ریوی، روماتیسمی و پوستی) (3)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و سیزدهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کتاب «فضاي خالي» نوشته کدام کارگردان تئاتراست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) برتولت برشت
2) پيتر بروک
3) ژان لويي بارو
4) يرژي گروتفسکي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات
... بیشتر