جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت فیزیوتراپی ورزشی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت فیزیوتراپی ورزشی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و بیست و هشتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در يک روش نمونه گيري،‌ احتمال انتخاب هريک از افراد جامعه در نمونه مشخص نيست. اين نوع نمونه گيري چه ناميده مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تصادفي ساده  
2) تصادفي سيستماتيک
3) خوشه اي
4) غيراحتمالي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به طور تقريبي چند درصد از داده ها در يک توزيع
... بیشتر