جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / فیزیوتراپی کتاب هدیه دهید

فیزیوتراپی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: الکتروتراپی (2)، تمرین درمانی (3)، اورتز و پروتز (1)، ارزشیابی و اندازه گیری (2)، فیزیولوژی کار (1)، نوروفیزیولوژی عصب و عضله (3)، بیومکانیک (شامل طبیعی و غیرطبیعی) (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و نوزدهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نمايش داده هاي جذب در يک درجه حرارت ثابت که مقدار جذب را در مقابل فشار جزئي ماده جذب شده نشان مي دهد،‌ ................ ناميده مي شود. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ايزوترم
2) ايزوبار
3) ايزوستر
4) ايزوکنيتيک

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اصطلاح Filter-Drag عبارتست از:
1) ناحيه تعمير کيک
2)
... بیشتر