جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / فیزیوتراپی کتاب هدیه دهید

فیزیوتراپی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: الکتروتراپی (2)، تمرین درمانی (3)، اورتز و پروتز (1)، ارزشیابی و اندازه گیری (2)، فیزیولوژی کار (1)، نوروفیزیولوژی عصب و عضله (3)، بیومکانیک (شامل طبیعی و غیرطبیعی) (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).