جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیوتراپی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیوتراپی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سی و پنجم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام بیماری می تواند واکنش لوکموئید هم از نوع لنفوسیتیک و هم نوتروفیلیک ایجاد نماید؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد  
1) جذام
2) سل ارزنی
3) هوچکین
4) مونونوکلئوز عفونی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه خصوصیت
... بیشتر