جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری فوریت های پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری فوریت های پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آناتومی، احیای قلبی - ریوی، اورژانس های طبی پیش بیمارستانی «فرآیند عملیات و اطلاعات فنی - فوریت های داخلی - تروما»، فارماکولوژی، فیزیولوژی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).