جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم گیاهی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم گیاهی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و چهل و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آغاز نوگرايي در معماري ايران ريشه در تغييرات کدام دوره دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تغييرات ساختاري صفويان
2) غرب گرايي هاي پهلوي دوم
3) تحولات دوره ناصري - قاجار
4) مدرنيزاسيون پهلوي اول

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – خلق پل بازار در تداوم راسته ي اصلي بازار
... بیشتر