جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / علوم و مهندسی محیط زیست - آمایش محیط زیست کتاب هدیه دهید

علوم و مهندسی محیط زیست - آمایش محیط زیستسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و پنجاه و دوم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فوت متهم یا محکوم علیه در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به عنوان جهتی برای موقوفی تعقیب: سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) صرفاً فوت واقعی را در بر می گیرد.
2) شامل فوت واقعی و فوت حکمی است.
3) شامل فوت واقعی، فوت فرضی و مرگ مغزی است.
4) شامل فوت واقعی و فوت فرضی است.
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و
... بیشتر