جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و مهندسی محیط زیست - آمایش محیط زیست کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و مهندسی محیط زیست - آمایش محیط زیستسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و سوم
– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در حرکت شنای کرال پشت،‌ در آخرین مرحله حرکت دست در بالای سر و قبل از ورود به آب،‌ کدام یک از عضلات زیر درگیر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پشتی بزرگ،‌ سرخارجی سه سر بازویی
2) دلتوئید خلفی،‌ سربلند سه سر بازویی
3) دلتوئید خلفی،‌ گرد بزرگ،‌ سرکوتاه دو سر بازویی
4) دلتوئید میانی،‌ سینه ای بزرگ،‌ غرابی بازویی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه
... بیشتر