جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و پنجاه و هشتم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – رفتار زمين هاي سست در حفاري تونل، تابع کدام عوامل است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) جنس زمين - گسل خوردگي - شرايط آب در زمين
2) جنس زمين - شرايط آب زيرزميني - وضعيت تنش در زمين
3) نوع حفاري - شرايط آب زيرزميني - وضعيت تنش در زمين
4) نوع حفاري - شرايط آب در زمين - خردشدگي زمين
پاسخ سوال 1 از سري
... بیشتر