جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز - مجموعه گیاهان دارویی کتاب هدیه دهید

علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز - مجموعه گیاهان داروییسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و چهل و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام آفت به خال سياه نيز مشهور است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) بيد چغندرقند
2) خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند
3) خرطوم کوتاه چغندرقند
4) سوسک برگخوار چغندرقند

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نام گذاري دو اسمي توسط کدام دانشمند پيشنهاد شد؟
1) لينه
2) داروين
3) لامارک
... بیشتر