جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / علوم و مهندسی باغبانی - اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی کتاب هدیه دهید

علوم و مهندسی باغبانی - اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: آمار و طرح آزمایشات، ژنتیک عمومی، اصول باغبانی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و چهل و نهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تاثير اصلي تشکيل کمپلکس در يک محلول کدام است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کاهش فعاليت عناصر آمفوتر
2) افزايش تحرک عنصر آمفوتر
3) افزايش فعاليت عنصر آمفوتر
4) کاهش غلظت حقيقي فلزات

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تحرک موليبدن در کدام يک از محيط هاي سوپرژن
... بیشتر