جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و صنایع چوب و کاغذ کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و صنایع چوب و کاغذسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و نوزدهم

– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام نوع جبهه همراه با نوار باریکی از ناپایداری و طوفان های رعد و برقی است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) جبهه مخلوط
2) جبهه ساکن
3) جبهه گرم
4) جبهه سرد
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام
... بیشتر