جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی و بهداشتی) کتاب هدیه دهید

علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی و بهداشتی)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: میکروبیولوژی موادغذایی (2)، شیمی مواد غذایی (2)، تکنولوژی موادغذایی (3)، کنترل کیفی مواد غذایی (3)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و هفتاد و دوم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – هيات ژاندارمري نخستين مستشار نظامي آمريکايي خود را در ايران در دوره نخست وزيري چه کسي وارد ايران کرد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) منوچهر اقبال    
2) سهيلي
3) فروغي
4) اميني
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – نخستين فراماسوني که به
... بیشتر