جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / علوم سیاسی کتاب هدیه دهید

علوم سیاسی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: جامعه شناسی سیاسی، نظریه های جدیدی در علم سیاست، روابط خارجی ایران با قدرت های بزرگ از 1320 تا 1357، روش تحقیق در علوم سیاسی، سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر مسائل استراتژی منطقه و جهان (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های علوم سیاسی: جامعه شناسی سیاسی معاصر جهانی شدن، سیاست، قدرت، نظریه های سیاست مقایسه ای، نگرشی جیدید به علم سیاست، روابط خارجی ایران (1357 - 1320)، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی (1357 - 1300)، روش و نظریه در علوم سیاسی، انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، انقلاب از دیدگاه اسلام (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).