جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم درمانگاهی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم درمانگاهیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و شصت و پنجم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بروز سندرم پرادر - ويلي در اثر کدام مورد است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) حذف در کروموزوم 15 پدري
2) حذف در کروموزوم 15 مادري
3) حذف در کروموزوم 13 پدري
4) حذف در کروموزوم 13 مادري
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد،
... بیشتر