جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم درمانگاهی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم درمانگاهیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و یکم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در شیر گاوهای ورم پستانی، کدام ترکیب افزایش می یابد؟  سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کازئین
2) سرم آلبومین
3) بتالاکتوگلوبولین
4) آلفالاکتالبومین
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مقاوم ترین عامل بیماری زای احتمالی موجود در شیر، مربوط
... بیشتر