جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / علوم تشریحی کتاب هدیه دهید

علوم تشریحی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: تشریح (کالبد شناسی) (5)، بافت شناسی (3)، جنین شناسی (3)، تکنیک های میکروآناتومی (2)، بیولوژی سلولی و مولکولی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و پنجاه و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گلوکز ورودي به درون سلول ها در چه بافتي قابليت برگشت مجدد به پلاسما را دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) مغز
2) کبد
3) بافت چربي
4) عضله مخطط

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هفتاد و پنج درصد از بافت مغز استخوان به ساخت ............... اختصاص دارد.
1) پلاکت ها
2) پروتئين هاي
... بیشتر