جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / علوم تشریحی کتاب هدیه دهید

علوم تشریحیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صدم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) کدام یک از پارامترهای زیر مبنای افتراق صفحات بتای همسو از ناهمسو نیست؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) الگوی پیوند هیدروژنی
2) جهت رشت های پلی پپتیدی
3) موقعیت کربن های آلفا
4) موقعیت گروه های R
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 2 از
... بیشتر