جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم تشریحی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم تشریحیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و یازدهم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام یک از نماتودهای زیر، روده کور قابل تشخیص وجود دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کابالونما
2) کونتراسکوم
3) پاسولوروس
4) هتراکیس
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در آکاریس،
... بیشتر