جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / علوم اعصاب کتاب هدیه دهید

علوم اعصاب

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: نور و بیولوژی سلولی (2)، نور و فیزیولوژی (3)، نور و فارماکولوژی (2)، نور و آناتومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهلم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بيوسنتز پروتئين ها نقش آنزيم پپتيديل ترانسفراز چيست؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ترخيص پروتئين سنتز شده
2) اتصال تحت واحدهاي ريبوزومي
3) اتصال آمينواسيل tRNA به ريبوزوم
4) ايجاد اتصال پپتيدي بين آمينواسيدهاي جايگاه A و P

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تـوپـوايزومرازي که پيچ خوردگي DNA را در بـاکتري افـزايش مي دهد،‌ ................ است.... بیشتر