جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت علوم اعصاب - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت علوم اعصاب - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: نور و بیولوژی سلولی (2)، نور و فیزیولوژی (3)، نور و فارماکولوژی (2)، نور و آناتومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و یکم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – موثرترين روش دستيابي ژنتيک در گاو کدام است؟سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) انتقال رويان
2) تلقيح مصنوعي
3) باروري آزمايشگاهي
4) توليدمثل غيرجنسي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به تبادل قطعات کروموزومي بين کروموزوم هاي غيرهمتا اصطلاحاً چه مي گويند؟
1) کراسينگ اور
2) جابجايي دو طرفه
3) جابجايي روبرتسوني
4)
... بیشتر