جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری علمی - کاربردی گوشت و فرآورده های گوشتی کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری علمی - کاربردی گوشت و فرآورده های گوشتی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی، شیمی موادغذایی و شیمی گوشت و فرآورده های گوشتی، میکروبیولوژی عمومی و فرآورده های گوشتی، اصول نگهداری مواد غذایی، تکنولوژی گوشت، اصول مهندسی صنایع غذایی، اصول کنترل کیفیت گوشت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).