جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / ارشد علمی کاربردی صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی فرآیند تولید چرم - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

ارشد علمی کاربردی صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی فرآیند تولید چرم - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ریاضی عمومی (2)، زبان انگلیسی (2)، تکنولوژی چرم 1 و 2 (4)، شیمی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و بیست و نهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آسيب پذيرترين بخش مرزي ايران با افغانستان در کجا قرار دارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) حوالي ملک سياه کوه
2) جنوب ملک سياه کوه
3) شمال درياچه هاي مرزي
4) جنوب درياچه هاي مرزي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور
... بیشتر