جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / ارشد علمی کاربردی صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بازیافت پسماند صنعت فولاد - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

ارشد علمی کاربردی صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بازیافت پسماند صنعت فولاد - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: شناخت و حمایت محیط زیست (1)، متالورژی استخراجی (3)، آلودگی های محیط زیست (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و سی و نهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نظريه و ديدگاه کارکردگرا در تبيين کدام يک از پديده هاي زير ناکام بوده است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) حل مساله
2) محاسبات ذهني
3) رفتار هوشمندانه
4) کيفيات ذهني

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سرل،‌
... بیشتر