جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری صنایع دستی (علمی - کاربردی صنایع دستی - فرش) کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری صنایع دستی (علمی - کاربردی صنایع دستی - فرش)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: هنرهای سنتی و شیوه های آن، خط و کتابت، هنر و تمدن اسلامی، باستان شناسی، مردم شناسی و روش های آن (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).