جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / شیمی - شیمی آلی کتاب هدیه دهید

شیمی - شیمی آلی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی آلی پیشرفته، شیمی تجزیه پیشرفته، شیمی فیزیک پیشرفته (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های شیمی - شیمی آلی: شیمی آلی پیشرفته و ساختار و مکانیزم ها (ویرایش پنجم)، اصول تجزیه دستگاهی (جلد 1 و 2)، شیمی فیزیک (جلد 1 و 2) (ویرایش ششم) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).