جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت شنوایی شناسی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت شنوایی شناسی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: الکترو فیزیولوژی شنوایی و تعادل (4)، علوم اعصاب شنوایی و تعادل (3)، درمان توانبخشی در آسیب های شنوایی و تعادل (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و پنجاه و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گلوکز ورودي به درون سلول ها در چه بافتي قابليت برگشت مجدد به پلاسما را دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) مغز
2) کبد
3) بافت چربي
4) عضله مخطط

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هفتاد و پنج درصد از بافت مغز استخوان به ساخت ............... اختصاص دارد.
1) پلاکت ها
2) پروتئين هاي
... بیشتر