جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت سیاست های غذا و تغذیه - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت سیاست های غذا و تغذیه - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: تغذیه اساسی و کاربردی (4)، آمار حیاتی (2)، اقتصاد خرد (2)، اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی (1)، جامعه شناسی پزشکی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و سی و سوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورتي که مجموع نمرات آزمون کشش از بارفيکس يک جامعه آماري 25 نفري 300 و واريانس نمرات 9 باشد؛ به طور تقريبي نسبت پراکندگي به ميانگين نتايج اين آزمون برابر با چند است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) 0/50
2) 0/75
3) 0/12
4) 0/25

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از آزمون هاي آماري داراي
... بیشتر