جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت سیاستگذاری سلامت - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت سیاستگذاری سلامت - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: رفتار سازمانی (1)، نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی (3)، برنامه ریزی راهبردی (1)، مدیریت مالی و بودجه (1)، اقتصاد بهداشت (2)، اپیدمیولوژی و روش تحقیق (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فلزي که به سرعت توسط گياه جذب و به طور يکنواخت در تمام بافت هاي آن پخش و متمرکز مي گردد،‌ چه نام دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) جيوه  
2) سرب
3) کبالت
4) کادميوم

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اين ماده در قسمت هايي از پنبه دانه موسوم به غدد رنگدانه اي
... بیشتر