جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی) کتاب هدیه دهید

زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زیست شناسی سلولی مولکولی (5)، بیوشیمی (2)، ایمنی شناسی (2)، بیوانفورماتیک (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و پنجاه و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پيتر دراکر معتقد است: هر سازماني بايد مشتاق بسط کمال و تنوع ظرفيت انساني باشد. کدام عبارت مفهوم اين جمله را بهتر بيان مي کند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) سازمان بايد آموزش ضمن خدمت را پيشه کند.
2) سازمان بايد کارکنان را آموزش دهد.
3) سازمان بايد نيروي آموزش ديده را به کار بگيرد.
4) سازمان بايد به کانوني براي يادگيري و آموزش خلاق بدل شود.

- سوال 2 از
... بیشتر