جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری آزاد / دکتری آزاد زیست شناسی - ژنتیک مولکولی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد زیست شناسی - ژنتیک مولکولی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، مهندسی ژنتیک نظریه ها، مهندسی ژنتیک کاربردها، ژنتیک مولکولی، ژنتیک جمعیت تکمیلی، ژنتیک ایمنی، ژنتیک انسانی، زبان تخصصی انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و هفتاد و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام بيماري رنگ ادرار ارغواني مي گردد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) فنيل کيتون يوريا
2) آلکاپتون يوريا
3) پورفيرين يوريا
4) اينديکان يوريا

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بيماري عدم تحمل فروکتوز فعاليت کدام آنزيم در کبد کاهش يافته است؟
1) آلدولاز
2) کتولاز
3) الاستاز
4) انولاز
... بیشتر