جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری آزاد / دکتری آزاد زمین شناسی - پترولوژی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد زمین شناسی - پترولوژی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، کانسارهای آذرین و دگرگونی، کانسارهای رسوبی، سنگ های آذرین، ژئوشیمی، زمین شناسی ساختمانی پیشرفته، سایزموتکتونیک، اصول چینه شناسی، رسوب شناسی، میکروفاسیس، سنگ شناسی رسوبی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و چهل و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – معدني شدن نيتروژن آلي در سه مرحله متوالي آمنيزاسيون،‌ آمونياک سازي و نيترات سازي صورت مي گيرد. ريز جانداران مسئول جزء کدام گروه هستند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ريزجانداران مسئول همگي اتوتروف هستند.
2) ريزجانداران مسئول همگي هتروتروف مي باشند.
3) هتروتروف در مرحله اول و اتوتروف در مراحل دوم و سوم مي باشند.
4) هتروتروف (غيرخودکفا) در مرحله اول و اتوتروف (خودکفا) در مرحله سوم مي باشند.

-
... بیشتر