جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / زبان - کلیه رشته ها کتاب هدیه دهید

زبان - کلیه رشته ها

Anderson, Active Skills for Reading (Vol. 1-4). USA: Thompson. 2008 - KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007 - Atai, M. R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391) - Seal B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press. 2000 - Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications - Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press