جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / زبان و ادبیات فارسی کتاب هدیه دهید

زبان و ادبیات فارسی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: نظم فارسی 2 (ناصر خسرو و سنایی)، نثر فارسی (4) کشف المحجوب و رساله قشیریه، نثرفارسی(1) تاریخ بیهقی، زبان تخصصی خارجی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).منابع درس های زبان و ادبیات فارسی: شرح سی قصیده از حکیم ناصر خسرو قبادیانی (ویراست جدید)، تازیانه های سلوک، نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی، گزیده کشف المحجوب (درویش گنج بخش)، برگزیده ترجمه رساله قشیریه، تاریخ بیهقی: فقط (جلد اول)، زبان خارجی تخصصی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).