جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری زبان و ادبیات فارسی (آموزش - تربیت معلم) کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری زبان و ادبیات فارسی (آموزش - تربیت معلم)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: صناعات ادبی، تاریخ ادبیات، دستور زبان فارسی، صرف و نحو عربی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).