جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روانشناسی کودکان استثنائی، روانشناسی رشد، روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).