جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین دربرگیرنده رشته های پشگیری از جرم، علوم و فنون مرزبانی، مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی، مبارزه با مواد مخدر، علوم عملیات ویژه انتظامی، مدیریت عملیات راهور، کشف جرایم، مدیریت علوم حفاظت اطلاعات انتظامی می باشد.
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، دروس مشترک (حقوق جزای عمومی، جرائم و مجازات نیروهای مسلح، اندیشه اسلامی 1 و 2)، مجموعه دروس تخصصی رشته پیشگیری از جرم (آیین دادرسی کیفری، مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم، اصول و مبانی پیشگیری از جرم)، مجموعه دروس تخصصی رشته علوم و فنون مرزبانی (اصول و مبانی مرزبانی، امور رزمی، ژئوپلیتیک مرزهای ایران)، مجموعه دروس تخصصی رشته مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی (احزاب و گروه های سیاسی، تعارض قوانین، سازمان های اطلاعاتی)، مجمو.عه دروس تخصصی رشته مبارزه با موادمخدر (ژئوپلیتیک موادمخدر، جاسازی حرفه ای موادمخدر، کلیات و طبقه بندی موادمخدر)، مجموعه دروس تخصصی رشته علوم عملیات ویژه انتظامی (رهایی گروگان، روانشناسی اجتماعی، کنترل اجتماعات)، مجموعه دروس تخصصی رشته عملیات راهور (تصادفات، مهندسی ترافیک، سیستم های هوشمند حمل و نقل)، مجموعه دروس تخصصی رشته کشف جرائم (مصاحبه و بازجویی، بررسی صحنه جرم، جرائم سازمان یافته)، مجموعه دروس تخصصی رشته علوم حفاظت اطلاعات انتظامی (مدیریت دانش در نهادهای اطلاعاتی، حفاظت فناوری اطلاعات، اشراف اطلاعاتی و جمع آوری).
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - دویست و هشتاد و دوم ( بیشتر ... )