جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / حقوق بین الملل کتاب هدیه دهید

حقوق بین الملل

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: حقوق جزای بین الملل، سازمان های بین الملل، نظام بین المللی حقوق بشر، حقوق بین الملل اسلام (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های حقوق بین الملل: حقوق بین الملل کیفری، حقوق سازمان های بین الملل، نظام بین المللی حقوق بشر، فقه سیاسی، حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).