جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / حسابداری کتاب هدیه دهید

حسابداری

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: حسابرسی پیشرفته، حسابداری بخش عمومی، حسابداری مدیریت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های حسابداری: فلسفه حسابرسی، حسابداری و کنترل مالی دولتی، حسابداری مدیریت پیشرفته، حسابداری مدیریت نشریه 131 (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).