جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / جامعه شناسی کتاب هدیه دهید

جامعه شناسی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بینش های جامعه شناسی (1) (تاریخ تفکرات جامعه شناسی)، جامعه شناسی جوانان، زبان تخصصی، توسعه اجتماعی - اقتصادی، جامعه شناسی مسائل اجتماعی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های جامعه شناسی: نظریه های کلاسیک جامعه شناسی، جامعه شناسی جوانان ایران، مبانی جامعه شناسی جوانان، مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی، توسعه و نابرابری، نگرشی نو در طرح مسائل اجتماعی، رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).