جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازی کتاب هدیه دهید

تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازی