جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / تکنولوژی صنایع روغن خوراکی، صنایع غذایی - روغن خوراکی کتاب هدیه دهید

تکنولوژی صنایع روغن خوراکی، صنایع غذایی - روغن خوراکی