جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی کتاب هدیه دهید

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: نظریات تربیتی مکاتب فلسفی، تعلیم و تربیت اسلامی، برنامه ریزی آموزشی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی: مکاتب فلسفی و آرای تربیتی، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی (جلد اول)، دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).