جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / بیولوژی تولیدمثل کتاب هدیه دهید

بیولوژی تولیدمثل

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: جنین شناسی (2/5)، فیزیولوژی تولیدمثل و غدد (1)، بیولوژی سلولی و مولکولی (3)، بافت شناسی (1/5)، آناتومی لگن و پرینه (1)، ایمنی شناسی پایه (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).