جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / بیولوژی تولیدمثل کتاب هدیه دهید

بیولوژی تولیدمثل

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: جنین شناسی (2/5)، فیزیولوژی تولیدمثل و غدد (1)، بیولوژی سلولی و مولکولی (3)، بافت شناسی (1/5)، آناتومی لگن و پرینه (1)، ایمنی شناسی پایه (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تعداد کيسه هاي هوايي در ماکيان بالغ چند عدد است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) 5
2) 6
3) 7
4) 8

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گوش مياني از کدام ته کيسه حلقي به وجود مي آيد؟
1) اول
2) دوم  
3) سوم
4) چهارم

- سوال 3 از سري سوالات
...
بیشتر