جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز بیوشیمی بالینی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز بیوشیمی بالینی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و پنجاه و سوم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ارزش بيولوژيکي پروتئين کدام يک از موارد خوراکي زير بيشتر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) دانه جو
2) دانه ذرت
3) پودر ماهي
4) کنجاله تخم پنبه
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کمبود
... بیشتر