جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت محیط - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت محیط - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و سی و ششم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آسيب به کدام ناحيه مغزي باعث آگنوزي چهره مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ساقه مغز
2) پيوندگاه پس سري - گيجگاهي
3) شکنج آهيانه اي
4) شکنج فوقاني پيشاني
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد،
... بیشتر