جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و بیست و هشتم
– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – پرداخت مالیات بردرآمد بالا در کشورهای اسکاندیناوی بیانگر کدام مورد طبق نظر هافستد است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) فردگرایی
2) جمع گرایی
3) فاصله قدرت
4) پرهیز از عدم اطمینان
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور)
... بیشتر