جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و هشتم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای مقایسه توابع بقاء زمانی که اثر یک متغیر کنترل می شود، کدام آزمون به کار می رود؟  سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پتو
2) ویلکاکسون
3) لگ - رتبه ای
4) لگ رتبه ای طبقه بندی شده
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه
... بیشتر