جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / بهداشت کتاب هدیه دهید

بهداشتسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و چهل و هفتم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از شيوه هاي استخراجي زير،‌ به واسطه انفصال باندهاي پروتئيني،‌ ميزان استخراج کاروتنوئيدها از منابع دريايي افزايش مي يابد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) استخراج آنزيمي
2) استخراج باحلال هاي آلي
3) استخراج به شيوه کروماتوگرافي
4) استخراج به شيوه Supercritical با گاز دي اکسيد کربن
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»... بیشتر