جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / بهداشت حرفه ای کتاب هدیه دهید

بهداشت حرفه ایسوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هفتاد و پنجم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – بنا به دیدگاه کانت، احکام ریاضیات چگونه هستند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) تحلیلی پسین
2) ترکیبی پسین
3) تحلیلی پیشین
4) ترکیبی پیشین
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
-
... بیشتر