جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت بهداشت حرفه ای - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت بهداشت حرفه ای - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: عوامل شیمیایی محیط کار (4)، عوامل فیزیکی محیط کار (4)، ایمنی در محیط کار (2/5)، مهندسی فاکتورهای انسانی (2)، سم شناسی شغلی (2/5) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و بیست و سوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سموم اسيدي از کدام يک از بخش هاي گوارش بهتر و سريع تر جذب مي شوند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ژوژتوم
2) دوازدهه
3) کولون
4) معده

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گروه از سموم زير معمولاً در بدن دام و موجود زنده حضور و باقيمانده بيشتري داشته و نيز حلاليت بالاتري
... بیشتر