جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / بهداشت حرفه ای کتاب هدیه دهید

بهداشت حرفه ایسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هفتاد و چهارم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در اسپوروتريکوزيس واکنش بافتي معمولاً به چه شکلي مشاهده مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) اسفرول
2) ايد
3) اسکلروتيک بادي
4) آستروئيدي بادي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيشترين احتمال ابتلاء به
... بیشتر